Algemene voorwaarden

Art:1

Motor-trainingen.nl: aanbieder van alle trainingen genoemd op www.motor-trainingen.nl.

Deelnemer: diegene die een training gaat volgen bij motor-trainingen.nl

Inschrijver: diegene die voor zichzelf of namens/ten behoeve van een ander een overeenkomst sluit met

motor-trainingen.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de inschrijver en motor-trainingen.nl.

Art:2. Inschrijven

Bij inschrijving voor een training via het inschrijfformulier op www.motor-trainingen.nl, aanvaardt de inschrijver/deelnemer de algemene voorwaarden en komt er een overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer en motor-training.nl tot stand. Van deze inschrijving ontvangt de inschrijver/deelnemer  per email een bevestiging. Bij deze bevestiging zal alle belangrijke informatie m.b.t. betreffende training vermeld worden. Indien de inschrijver en de deelnemer niet dezelfde persoon zijn, zal de inschrijver ervoor zorgen dat de deelnemer deze informatie ook ontvangt, de inschrijver blijft verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met motor-trainingen.nl.

Art:3. Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving ontstaat er een betalingsverplichting van de gekozen training. De factuur zal per email verzonden worden en dient binnen de gestelde betalingstermijn van 8 dagen betaald te zijn. Indien de inschrijver/deelnemer in gebreke blijft  is motor-trainingen.nl gerechtigd deelname aan deze betreffende training te weigeren, de betalingsverplichting voor inschrijver/deelnemer blijft ongewijzigd bestaan.

Art:4 Annulering door inschrijver/deelnemer:

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is pas definitief na bevestiging van motor-trainingen.nl. Indien een gereserveerde training wordt geannuleerd door inschrijver/deelnemer zijn er voor iedere inschrijver/deelnemer de volgende kosten verschuldigd:

  • Bij directe annulering binnen 14 dagen na aanmelding de reserverings- en annuleringskosten à €35,-
  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang training is 50% van de totale kosten verschuldigd
  • Bij annulering binnen 6 weken tot aanvang training is 100% van de totale kosten verschuldigd
  • Verzetten van een training wordt gelijk gesteld aan annulering, termijnen zie boven
  • Niet verschijnen staat gelijk aan annulering binnen 6 weken

Vervanging

  • Inschrijver/deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de training wordt dit schriftelijk gemeld aan motor-trainingen.nl. De oorspronkelijke inschrijver/deelnemer blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met motor-trainingen.nl.

Art:5 Verzetten trainingsdatum door motor-trainingen.nl

Motortrainingen.nl behoudt zich het recht voor, om bij onvoorziene omstandigheden/overmacht, de datum van een training te wijzigen. De training zal dan dus verzet worden naar een andere datum. De inschrijver/deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Er vindt in dezen geen restitutie van de betaalde kosten plaats. Indien inschrijver en deelnemer niet dezelfde persoon zijn, zal de inschrijver ervoor zorgen dat de deelnemer deze informatie ook ontvangt, de inschrijver blijft verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met motor-trainingen.nl.

Art:6 Verplichtingen inschrijver/deelnemer

Inschrijver/deelnemer is in het bezit van een geldig rijbewijs en dient deze op de (eerste) dag van de training te kunnen tonen. Zonder geldig rijbewijs (ook ontzegging rijbevoegdheid) is het niet mogelijk om aan de training deel te nemen. Tijdens alle trainingen van motor-trainingen.nl is het dragen van beschermende kleding, inclusief motorlaarzen en handschoenen verplicht. De motorfiets die inschrijver/deelnemer gebruikt tijdens de trainingen dient te voldoen aan de eisen gesteld in het Voertuigreglement (Let op: denk hierbij aan het produceren van teveel geluid vanwege een illegale uitlaat).  Motor-trainingen.nl en/of de circuitbeheerders zijn gerechtigd personen die niet aan deze verplichtingen voldoen te weigeren. In deze situaties kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de betaalde kosten.

Het voertuig waarmee men deelneemt aan de trainingen van motor-training.nl dient te zijn verzekerd conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij de verzekeringsmaatschappij. Tevens dient deze verzekering geen uitsluitingen van aansprakelijkheidsdekking  te kennen tijdens deelname aan door motor-trainingen.nl georganiseerde trainingen.

Inschrijver/deelnemer verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier in goede gezondheid te verkeren en geen medische beperking te hebben die de rijvaardigheid tijdens deelname aan een training kan beïnvloeden.

Art:7 Aansprakelijkheid

Inschrijver/deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en de eventuele gevolgen daarvan. Tevens dient inschrijver/deelnemer zich te houden aan de ter plaatse geldende (verkeers)regels. Alle trainingen georganiseerd door motor-trainingen.nl geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Motor-trainingen.nl en de circuitbeheerders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor overtredingen, ongeval, schade aan de motorfiets, kleding , andere bezittingen van de inschrijver/deelnemer of letsel eveneens aansprakelijkheid door derden of daaruit voortvloeiende gevolgschade, welke is ontstaan voor, tijdens of na een training/verblijf georganiseerd door motor-trainingen.nl.

Art:8 Reisgenoot

Indien inschrijver/deelnemer geen reisgenoot opgeeft, zal motor-trainingen.nl de beschikbare bedden op de 2 en 3 persoons hotelkamers tijdens de meerdaagse trainingen toewijzen aan een andere inschrijver/deelnemer zonder reisgenoot. Bij bezwaar tegen een kamergenoot van inschrijver/deelnemer zullen de kosten van dit ongebruikte bed, door dezen betaald dienen te worden.

Art:9 Foto en filmmateriaal

Zelfs wanneer een inschrijver/deelnemer herkenbaar in beeld is, behoudt motor-trainingen.nl zich het recht voor om alle foto en filmmateriaal gemaakt tijdens de trainingen te mogen gebruiken voor promotie en/of reclamedoeleinden. Hieraan kunnen door inschrijver/deelnemer geen rechten worden ontleend.

Art:10 Verzekeringen

Motor-trainingen.nl adviseert inschrijver/deelnemer een reis- en annuleringsverzekering met buitenland dekking en repatriëring voertuig en/of personen af te sluiten. Eventuele kosten m.b.t. hulpverlening die gemaakt moeten worden door motor-trainingen.nl zullen in rekening gebracht worden bij inschrijver/deelnemer.

De voorwaarden van motor-trainingen.nl zijn te vinden op de website www.motor-trainingen.nl en na te lezen bij inschrijving via het inschrijfformulier op deze site. Tevens zal bij bevestiging van inschrijving deze algemene voorwaarden nogmaals per mail worden toegezonden.  Van toepassing zal steeds de laatste versie zijn, dan wel de versie die per email is toegestuurd bij inschrijving.

 

Herroepingsrecht bij aankoop via webshop:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Hartel Rijopleidingen, Motorrijschool Hartel of Motor-trainingen.nl
Industrieweg 28, 3846 BE te Harderwijk

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Indien u van dit formulier gebruik wenst te maken, zullen wij u die per e-mail doen toekomen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordatde herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, met uitzondering van reserverings- en annuleringskosten à €35,- en van die van de reeds afgenomen diensten, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Neem contact met ons op!

    What is 8 + 9